Tuesdays

10:00 am

דיני עבודה

 

 עו"ד דוד מזרחי מייצוג עובדים ומעסיקים בתחומים שונים של דיני העבודה. כמו כן, מייצג המשרד לקוחות בהליך קדם משפט בענייני יחסי עבודה (על-פי החוק והפסיקה), כגון: הליך יישוב סכסוך עבודה, עריכת הסכם עבודה, עריכת הסכם העסקה אישי, ליווי בהליך שימוע לפני פיטורין. דוד

   : ייצוג עובדים

הגשת תביעות עובדים בבית הדין לעבודה. שכר עבודה, פיצויים, פיטורים, גמל שעות נוספות, פנסיה, חופשות, הבראה, חגים, נסיעות, ניכויים שלא כדין, אי מתן הודעה מוקדמת, תלושי שכר, ייצוג במסגרת הליכי פרישה מעבודה בשל מצב בריאות לקוי, עובדת שפוטרה בעקבות הריון או טיפולי פוריות, ניהול הליך להחלת יחסי עובד מעביד במקרים של קבלנים עצמאיים, ייצוג עובדים בהליכי שימוע, הגשת תביעות לסעדים הצהרתיים, ניהול הליכי גישור ויישוב סכסוכים בדיני עבודה ובהליכי בוררות בפני בורר, ייעוץ ועריכה בענייני הסכמי עבודה. דוד

 : ייצוג מעסיקים

ייעוץ משפטי בדיני עבודה, הגנה כנגד תביעות עובדים, ייעוץ ועריכת הסכמי עבודה, ייצוג בהליך קבלת היתר פיטורין במשרד הכלכלה, מתן חוות דעת משפטית וייצוג הליכי גישור בסכסוך עבודה ובהליך בוררות. דוד